Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Martine Sturm, Leefstijl – en Vitaliteitscoach, is een eenmanszaak van Martine Sturm en is gevestigd te Deil, KvK-nummer 80420486 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Martine Sturm.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst (van opdracht) op grond waarvan Martine Sturm werkzaamheden voor een klant verricht of diensten aanbiedt en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, coachingstrajecten, digitale producten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten van, door of namens Martine Sturm, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Martine Sturm in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Martine Sturm is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Martine Sturm (www.martinesturm.nl).

 

Artikel 3 – Informatieverstrekking door de klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Martine Sturm.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Martine Sturm ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Martine Sturm zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Indien de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
4. Indien er sprake is van medische klachten, indien de klant onder behandeling is bij een arts of specialist of indien de klant medicijnen gebruikt, dan is de klant verplicht daarvan tijdig melding te maken bij Martine Sturm. Daarnaast is de klant verplicht om diens arts of specialist tijdig te informeren over de opdracht van de klant aan Martine Sturm.
5. Martine Sturm is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde en de klant vrijwaart Martine Sturm ter zake volledig.
6. Martine Sturm behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Martine Sturm is niet BIG geregistreerd, verricht geen medische handelingen en exploiteert ook geen medische organisatie. Er wordt derhalve door Martine Sturm geen medisch advies gegeven of een medische diagnose gesteld.
2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig vermelden aan diens arts(en) dat hij/zij met Martine Sturm een overeenkomst is aangegaan c.q. bij Martine Sturm een coachingstraject volgt.
3. Martine Sturm draagt geen zorg of verantwoordelijkheid voor een eventuele declaratie van kosten bij de (zorg)verzekeraar van de klant. Daarvoor is en blijft uitsluitend de klant verantwoordelijk.
4. Martine Sturm voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Martine Sturm heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting en Martine Sturm is niet aansprakelijk voor het eventueel niet bereiken van een resultaat dat klant beoogde. De klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
5. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen en/of uitvoeren van door Martine Sturm gegeven adviezen en/of aangereikte kennis of handelingen.
6. Niettegenstaande hetgeen in voorgaande artikelleden is bepaald, hebben Martine Sturm en de klant beiden het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen. De klant is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan Martine Sturm voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten te vergoeden. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.

 

Artikel 5 – Tarieven en betalingen
1. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of programma wordt doorlopen.
2. De werkzaamheden, producten en diensten van Martine Sturm worden gefactureerd op basis van uurtarief of vooraf vastgestelde (pakket)prijs. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijs/tarief is gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Martine Sturm behoudt zich het recht voor om de tarieven (tussentijds) aan te passen, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen.
3. Betaling dient vooraf plaats te vinden, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Martine Sturm verstuurt de facturen uitsluitend per e-mail of langs andere digitale weg. De factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Op eerste verzoek verstuurt Martine Sturm de facturen per gewone post.
5. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Martine Sturm direct aan de klant doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet uitsluitend) reiskosten en de kosten van derden die -na toestemming van de klant- zijn ingeschakeld.
6. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.
7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Betaling dient tijdig plaats te vinden in Euro’s op een door Martine Sturm aangegeven bankrekeningnummer.
8. Indien de klant van mening is dat de factuur onjuist is, dient de klant binnen één week na factuurdatum het bezwaar schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Martine Sturm. Nadien geldt de factuur als onbetwist tussen partijen. Een eventueel bezwaar schort en/of heft de verplichting van klant tot tijdige betaling van de factuur niet op.
9. Bij het niet tijdig betalen van de factuur behoudt Martine Sturm zich het recht voor om haar werkzaamheden per direct op te schorten.
10. Indien de klant niet tijdig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de klant over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is Martine Sturm vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.
11. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en eventuele incassokosten komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Martine Sturm gemaakte kosten. Indien de klant een particulier is, geldt in afwijking van het voorgaande, de wettelijke regeling.
12. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de klant is Martine Sturm gerechtigd om alle vorderingen op de klant per onmiddellijk op te eisen.

 

Artikel 6 – Klachten
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van Martine Sturm moeten schriftelijk en gemotiveerd aan Martine Sturm kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek als de klant aantoont dat hij/zij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.
2. Een eventuele klacht schort en/of heft de verplichting van klant tot tijdige betaling van de factuur niet op.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid schade
1. Martine Sturm is nimmer aansprakelijk voor schade die:
· voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Martine Sturm bij de klant geen kosten in rekening heeft gebracht; en/of
· is ontstaan doordat Martine is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; en/of
· is veroorzaakt doordat Martine Sturm de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet tijdig betalen van een factuur; en/of
· is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;
2. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Onverminderd het voorgaande is Martine Sturm niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
4. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Martine Sturm als gevolg van of in verband met de uitvoering van een opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Martine Sturm afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
5. Indien er om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Martine Sturm beperkt aansprakelijk worden gesteld tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat Martine Sturm over de laatste 6 maanden van de klant heeft ontvangen.
6. Klant vrijwaart Martine Sturm tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
1. Martine Sturm behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt verstaan het auteursrecht, merk- en handelsrecht.
2. Alle door Martine Sturm verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, online programma’s of onderdelen daarvan, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant voor diens privé doeleinden en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martine Sturm worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, (commercieel) geëxploiteerd, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Martine Sturm heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9 – Geheimhouding en omgang persoonsgegevens
1. Beide partijen zijn, behoudens een wettelijke- of beroepsplicht, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van Martine Sturm waarvan de laatste versie te vinden is op de website van Martine Sturm ( www.martinesturm.nl).

 

Artikel 10 – Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.