Disclaimer

Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:


Martinesturm.nl
M.E. (Martine) Visser-Sturm
06 36536770
info@martinesturm.nl


Verkrijgen van persoonsgegevens

 
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons persoonsgegevens zodat wij je deze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.


Persoonsgegevens
Martine Sturm verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Werkervaring
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Martinesturm.nl verwerkt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien je die gevegens met ons deelt:
– seksuele leven
– gezondheid
– genetische gegevens


Doeleinden
Martine Sturm verwerkt je persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het geven van advies en het bieden van een persoonlijk coach- of begeleidingsraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website;


Profilering
Van de informatie die over jou wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doen wij met name om terugkoppeling en advies te kunnen geven door middel van rapportages, maar ook om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus ook geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Waarop is de verwerking gebaseerd
Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.


Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:


• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;


Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.


Je voornaam en e-mailadres gebruiken we (ook) voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.


Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.


Verstrekking aan derden
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk voor onze dienstverlening, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derde partij wordt ingeschakeld bij het coachtraject. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Martine Sturm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.


Doorgifte van je gegevens buiten de EER
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij je gegevens bewaren.

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Je persoonsgegvens, die we in het kader van een coach- en/of begeleidingstraject verwerken, bewaren we tot 7 jaar na het afronden van het betreffende traject.


Hoe wij je gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Gebruik social media
Op onze website(s) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin, Instagram of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken technische, functionele cookies en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze website maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van je IP-adres gemaskeerd en delen wij de gegevens niet met Google. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. We hebben (daarom) geen aparte cookie-banner. Je kan je uiteraard nog steeds afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies.


Je rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je in beginsel binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.


Ook kan je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kan je sturen naar:


Martine Sturm
06-36536770
info@martinesturm.nl


Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [24 november 2019, versie 1.0].


Versie 1. 2 maart 2021